Stalna povjerenstva čine 5 (pet) članova koje bira i razrješuje Skupština Komore ako posebnim pravilnicima nije drugačije određeno. Članovi stalnih Povjerenstava između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Način rada stalnih povjerenstava pobliže se uređuje posebnim pravilnicima.

Stalna povjerenstva Komore:

  1. Povjerenstvo za etiku,
  2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
  3. Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete,
  4. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,
  5. Povjerenstvo za privatnu praksu.

 

Povjerenstvo za etiku:

 - priprema nacrte izmjena i dopuna Etičkog kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,

 -   prati i nadzire provođenje pravila etike u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti i

    predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,

 -    razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,

 -    obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje:

- daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost,

 

- daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,

 

- utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore,

 

- izrađuje prijedlog kategorizacije oblika trajne izobrazbe,

 

- razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,

 

- svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,

 

- obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete,

- donosi stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalite

izrađuje godišnji plan stručnog nadzora i kontrole kvalitete,

- vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,

- vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim te poduzetim mjerama

- sastavlja godišnje izvješće o stručnom nadzoru i kontroli kvalitete,

- izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,

- koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva,

- u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže Predsjedniku Komore pokretanje

  disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore,

- svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,

obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti:

-  zaprima i razmatra zahtjeve za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu poslovnog nastana,

-  provodi postupak usporedbe i vrednovanja inozemnih stručnih kvalifikacija i kompetencija,

-  prikuplja mišljenja odgovarajuće obrazovne ustanove ili Nacionalnog ENIC/NARIC ureda,

-  donosi stručno mišljenje i predlaže dopunske mjere i zaključak,

-  razmatra zahtjeve za obavljanje dijela djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi bez nastana i predlaže rješenje,

 

-  prati natječaje i prijavljuje Komori kršenja prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti radi

 

   donošenja mjera i pokretanja inspekcijskog nadzora,

-  vodi evidencije o postupcima koje provodi i priprema izvješća,

-  izrađuje prijedloge pravilnika vezanih uz priznavanje stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,

-  svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,

-  obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Povjerenstvo za privatnu praksu:

- zaprima zahtjeve i provjerava uvjete za odobrenje obavljanja privatne prakse,

- donosi stručno mišljenje, predlaže dopunske mjere i zaključak za koje usluge se odobrava privatna praksa

  i grupna privatna praksa,

- izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će periodično provjeravati uvjete za provođenje privatne prakse

 

  i praćenje aktivnosti usluživanja,

 

- propisuje uvjete prostora i opreme za obavljanje privatne prakse i pojedinih usluga,

- prati evidenciju privatnika, grupne privatne prakse, aktivnog usluživanja i obustava privatne prakse,

- prati listu usluga i cjenik privatnika te daje mišljenje Komori,

-  zaprima prijave i prikuplja podatke o davateljima usluga bez dopusnice za privatnu praksu ili davateljima usluga

   koje dopusnica ne pokriva te pokreće disciplinski postupak,

-  zaprima i razmatra utemeljenost prigovora i prijave nad obavljanjem privatne prakse i donosi mjere uključujući prijavu

 

   Komori i pokretanje stručnog nadzora,

 

-  predlaže Komori izdavanje i oduzimanje dopusnice za privatnu praksu,

-  izrađuje prijedlog pravilnika o privatnoj praksi,

-  svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,

-  obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561