Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor može razmatrati i nadzirati:

-          provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

-          ostvarivane prava i ispunjavanje obveza članov Komore,

-          materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,

-          transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,

-          ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,

-          može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

 

U mandatnom razdoblju 2020 – 2024. članovi Nadzornog odbora su:

mr.sc. Renata Vragović 
Franjica Špoljarić Siketić, mag.rehab.educ.
Dinka Žulić, mag.rehab.educ.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561